Blåvinge består av Fred. Olsen Seawind og Hafslund

Blåvinge har verdensledende kompetanse og erfaring innen havvind, kraftmarked og marine operasjoner. Nå vil vi være med å bygge Norge som havvindnasjon.

Havlandskap med seks vindturbiner til havs under skydekke.

Partnerne i Blåvinge har gått sammen i en langsiktig satsing for å bidra til utviklingen av en norsk havvindindustri.


Foto: Ørsted

Hvem er Blåvinge?

Blåvinge er et langsiktig samarbeid mellom to av Norges ledende selskaper innen fornybar energi, Fred. Olsen Seawind og Hafslund. Våren 2021 inngikk vi en avtale om å satse langsiktig på havvind i Norge, også utover de første utlysningene i 2023. 


Hva gjør Blåvinge?

Blåvinge samler verdensledende kompetanse på havvind og marine operasjoner, med spisskompetanse på det norske og nordiske kraftmarkedet og kraftproduksjon. Slik er vi ideelt satt opp for å utvikle havvind i Norge til å bli en langsiktig og bærekraftig industri.

Fakta om Blåvinges partnere 


Fred. Olsen Seawind

Fred. Olsen Seawind bygger på 175 års historie med marine operasjoner og logistikk. Under fornybarsatsningen i konsernet, har selskapet siden 1990-tallet bygget seg opp en unik posisjon som leverandør av ulike tjenester til havvindindustrien. Selskapet har over 25 års erfaring med utvikling, bygging, drift og eierskap i vindkraftindustrien.

Fred. Olsen Seawind har per i dag havvindparker i Irland, Skottland og USA under planlegging. Tilknyttede selskaper i Fred. Olsen-gruppen leverer alt fra flytende oppjekkingsrigger, til spesialistkompetanse innen vedlikehold av turbinblader, transport og avansert vindmålingsteknologi for vindparker. Denne posisjonen vil selskapet bruke videre til å utvikle og dytte verdikjedene i en mer bærekraftig og lønnsom retning. 


Hafslund

Hafslund er Norges nest største produsent av vannkraft, og har siden 1898 drevet med fornybar kraftproduksjon i Norge. Hafslund er 100 prosent eid av Oslo kommune. 

Myndighetenes ambisjoner er at norsk produksjon av kraft fra havvind skal gå fra 0 til 30 GW innen 2040. Når en ny kraftkilde kommer inn i markedet, må det sikres gode og effektive løsninger for tilknytning og integrering i det norske kraftsystemet. Hafslund har kompetansen og erfaringen med å knytte kraften til nettet på en effektiv måte. Med eierskap i 81 vannkraftverk i Norge, har Hafslund solid kompetanse på det norske konsesjonssystemet og erfaring med å utvikle store fornybarprosjekter i tett samarbeid med lokalsamfunn og næringsliv.