Blåvinge består av Fred. Olsen Seawind, Hafslund og Ørsted

Blåvinge har verdensledende kompetanse og erfaring innen havvind, kraftmarked og marine operasjoner. Nå vil vi være med å bygge Norge som havvindnasjon.

Havlandskap med seks vindturbiner til havs under skydekke.

Partnerne i Blåvinge har gått sammen i en langsiktig satsing for å bidra til utviklingen av en norsk havvindindustri.


Foto: Ørsted

Hvem er Blåvinge?

Blåvinge er et langsiktig samarbeid mellom to av Norges ledende selskaper innen fornybar energi, Fred. Olsen Seawind og Hafslund, og Ørsted, verdens største havvindutvikler. Våren 2021 inngikk vi en avtale om å satse langsiktig på havvind i Norge, også utover de første utlysningene i 2023.


Hva gjør Blåvinge?

Blåvinge samler verdensledende kompetanse på havvind og marine operasjoner, med spisskompetanse på det norske og nordiske kraftmarkedet og kraftproduksjon. Slik er vi ideelt satt opp for å utvikle havvind i Norge til å bli en langsiktig og bærekraftig industri.

Fakta om Blåvinges partnere 


Fred. Olsen Seawind

Fred. Olsen Seawind bygger på 175 års historie med marine operasjoner og logistikk. Under fornybarsatsningen i konsernet, har selskapet siden 1990-tallet bygget seg opp en unik posisjon som leverandør av ulike tjenester til havvindindustrien. Selskapet har over 25 års erfaring med utvikling, bygging, drift og eierskap i vindkraftindustrien.

Fred. Olsen Seawind har per i dag havvindparker i Irland, Skottland og USA under planlegging. Tilknyttede selskaper i Fred. Olsen-gruppen leverer alt fra flytende oppjekkingsrigger, til spesialistkompetanse innen vedlikehold av turbinblader, transport og avansert vindmålingsteknologi for vindparker. Denne posisjonen vil selskapet bruke videre til å utvikle og dytte verdikjedene i en mer bærekraftig og lønnsom retning. 


Hafslund

Hafslund er Norges nest største produsent av vannkraft, og har siden 1898 drevet med fornybar kraftproduksjon i Norge. Hafslund er 100 prosent eid av Oslo kommune. 

Myndighetenes ambisjoner er at norsk produksjon av kraft fra havvind skal gå fra 0 til 30 GW innen 2040. Når en ny kraftkilde kommer inn i markedet, må det sikres gode og effektive løsninger for tilknytning og integrering i det norske kraftsystemet. Hafslund har kompetansen og erfaringen med å knytte kraften til nettet på en effektiv måte. Med eierskap i 81 vannkraftverk i Norge, har Hafslund solid kompetanse på det norske konsesjonssystemet og erfaring med å utvikle store fornybarprosjekter i tett samarbeid med lokalsamfunn og næringsliv.


Ørsted

Ørsted er verdens største og fremste havvindselskap. Ørsted satte opp verdens første havvindpark i 1991, og har nylig bygget det som per i dag er verdens største. Hornsea 2 har en kapasitet på 1,3GW og forsyner 1,4 millioner britiske hjem med elektrisitet. Ørsted har utviklet, bygget, driftet og vedlikeholdt havvindparker i Danmark, Storbritannia, USA, Taiwan, Tyskland og Nederland. Ørsted har også flytende havvindprosjekter under planlegging i Skottland og Spania. 

Med over 30 års fartstid innen havvind, har Ørsted vært sentral i å utvikle bunnfast havvind fra å være risikabelt og ulønnsomt, til modent og kostnadseffektivt med etablerte verdikjeder. Den samme strategien vil selskapet nå følge for å utvikle flytende havvind. Selskapets nåværende havvindparker har en samlet installert kapasitet på 8,9 GW. Det er mer enn dobbelt så mye som verdens nest største havvindselskap. I tillegg kommer havvindanlegg som er under utvikling. Ørsteds mål er å nå 30 GW global kapasitet fra havvind innen 2030.