Rosenberg Worley og Blåvinge går sammen om havvind

Rosenberg Worley og Blåvinge – et partnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund Eco og Ørsted – inngår eksklusivt samarbeid for å utvikle flytende havvind. Samarbeidet viser det store industrielle potensialet som havvind representerer for norsk leverandørindustri.

Avtalen omfatter et eksklusivt samarbeid hvor Blåvinge og Rosenberg sammen skal utvikle planer for hvordan storskala flytende havvind kan bygges ut i Norge ved hjelp av norske leverandører.

Dersom Blåvinge får konsesjon til å utvikle flytende havvind på Utsira Nord, er det store investeringer som skal gjøres, blant annet i forbindelse med bygging av fundamenter til flytende havvindparker. Dette vil gi et betydelig antall årsverk både i utviklings- og byggefasen.

Blåvinge har som mål å bygge ut både bunnfast og flytende havvind, og samtidig bidra til å utvikle konkurransedyktige norske leverandørkjeder som kan levere til storskala utbygging av havvind i Norge. Den norske leverandørindustrien er unikt posisjonert til å utnytte sin offshorekompetanse til å utvikle nye løsninger og skape verdier innen havvindindustrien – ikke bare i Norge, men internasjonalt.

Få virksomheter representerer bedre den omstillingen norsk leverandørindustri gjennomgikk i oljealderens begynnelse enn Rosenberg. Den gang ble Rosenberg forvandlet fra skipsverft til en stor leverandør av prosjekter til olje og gass industrien. Gjennom samarbeidet med Blåvinge kan Rosenberg nå bli en sentral leverandør til fornybarindustrien.

Sitater:

- Storskala flytende havvind er hittil ikke bygget. Ved å kombinere de unike kompetansene til Rosenberg og Blåvinge kan vi sammen finne de beste løsningene for en slik utbygging. Vi er derfor veldig glade for at vi har fått med oss Rosenberg som er et av de sterkeste miljøene innen prosjektering, bygging og sammenstilling av store stålkonstruksjoner, sier Lars Bender, CEO i Fred. Olsen Seawind.

- Med dette samarbeidet demonstrerer Blåvinge hvordan det er mulig å bygge opp norske leverandørkjeder til havvindindustrien. For at havvind virkelig skal bli et nytt industrieventyr for Norge, er vi avhengig av at myndighetene følger opp og lyser ut nye områder til både flytende og bunnfast havvind, sier Finn Bjørn Ruyter, Konsernsjef i Hafslund Eco.

- Norge har et unikt potensiale for utvikling av havvind, ikke minst flytende havvind. Sammen med våre sterke norske partnere Fred. Olsen Seawind og Hafslund Eco er vi klare til å skrive det neste kapittelet av Norges energihistorie. At vi nå har fått en så kompetent aktør som Rosenberg med på laget, vitner om kvaliteten og kunnskapen som allerede eksisterer blant leverandører i det norske markedet, sier Rasmus Errboe, leder for Region Continental Europe i Ørsted.

- Fred. Olsen Seawind, Hafslund Eco og Ørsted har unik kompetanse og erfaring innen havvind, kraftmarked og marine operasjoner. Deres soliditet og kredibilitet gjør dem til den perfekte partner i vår ambisjon om å bli en ledende leverandør til havvindindustrien, sier Jan Narvestad, Managing Director i Rosenberg Worley.Mer om selskapene bak Blåvinge


Fred. Olsen Seawind
Fred. Olsen-relaterte selskapers marine historie går tilbake til 1848 og gir Blåvinge kompetanse innen teknologiutvikling, marine operasjoner og logistikk, i tillegg til mer enn 25 års erfaring med utvikling, konstruksjon, drift og eierskap av vindkraftanlegg.

Hafslund Eco
Som landets nest største kraftprodusent har Hafslund Eco inngående kjennskap til det nordiske kraftsystemet og kraftmarkedet, noe som gir Blåvinge en strategisk fordel når en ny fornybar energikilde skal inn i markedet.

Ørsted
Ørsted er verdens ledende havvindselskap, og kombinerer global erfaring med å utvikle, bygge, drifte og eie havvindparker med en forpliktelse til å bygge opp lokale leverandørkjeder, noe som kommer lokale bedrifter og samfunn til gode.


Mer om Rosenberg Worley


Rosenberg Worley har med sin lange industrihistorie utviklet seg til en total-leverandør av prosjekter for energiproduksjonen til havs. Selskapet har, som en del av Worley, en unik tilgang på kompetanse og ressurser for å kunne bidra til å realisere offshore wind prosjekter.