Blåvinge støtter forskning på undervannsstøy

Utbygging av havvind i Norge må skje på en bærekraftig måte og ta hensyn til miljø og naturverdier. Derfor har Blåvinge-partnerskapet besluttet å støtte et forskningsinitiativ for å studere undervannsstøy fra havvindparker. Arbeidet vil ledes av SINTEF Energi. 
Blåvinge er et langsiktig partnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund Eco og Ørsted for å realisere havvind i Norge. Målet er å utvikle bærekraftige havvindløsninger både for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i samarbeid og sameksistens med lokalsamfunn, natur og miljø og andre brukere av havet.

Forskningsprosjektet har fått navnet “Marine environment wind farm control to reduce acoustic emissions” (MAREN). Prosjektet vil modellere, kvantifisere og karakterisere undervannstøy fra både flytende og bunnfaste havvindturbiner. Det vil også utarbeides anbefalinger og retningslinjer for selskaper og myndigheter. Blåvinge-partnerne håper at forskningsprosjektet vil gi bedre forståelse av virkningene av undervannsstøy, samt gi økt kunnskap om hvordan havvindparker kan optimaliseres for å redusere virkningene av undervannsstøy. Arbeidet i MAREN-prosjektet er betinget av støtte fra Norges Forskningsråd. 

- Blåvinge ønsker å spille en sentral rolle i utviklingen av havvind i Norge til beste for norsk industri og grønn omstilling. Blåvinge ønsker en ansvarlig og bærekraftig utvikling av havvind, og vi støtter norske forskningsinstitusjoner i å tilegne seg relevant kunnskap. Vi mener at MAREN-prosjektet er svært relevant og helt i tråd med vår tilnærming til havvind, sier Lars Bender, administrerende direktør i Fred. Olsen Seawind på vegne av Blåvinge.

- Prosjektet vil gå over fire år, med oppstart til høsten gitt at det blir innvilget av Norges Forskningsråd. Resultater fra prosjektet vil inkluderes i beregningsverktøy som DNV WindFarmer eller andre tilsvarende beregningsverktøy, og vil være et viktig bidrag for å sikre godt miljødesign av havvindparker, sier sjefforsker John Olav Tande ved SINTEF Energi. 


Bakgrunn
De to områdene som er åpnet for havvind i Norge - Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II - ligger henholdsvis 22 og 140 kilometer fra kysten. På denne avstanden kan ikke turbinene høres. Ute på havet, nær turbinene, vil det være noe støy, også under vann. Undervannsstøy fra havvindparker kan påvirke marint liv, særlig i konstruksjonsfasen, men gjennom blant annet planlegging og avbøtende tiltak kan dette minimeres. Selve installasjonen av noen typer fundamenter kan imidlertid være til sjenanse for enkelte dyrearter, og Ørsted har blant annet brukt såkalte «boblegardiner» for å dempe støy.