Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II: Prosjektene som setter kursen for Norges fremtid innen havvind 

Våre prosjektdirektører Jon Kippenes og Jocelyn Dobson er sikre på at partnerskapet Blåvinge stiller sterkt i konkurransen om å få tildelt areal til utvikling av havvind på feltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Inspeksjon av understellet på vindturbin før sending til anleggsområde.

For å realisere det enorme potensialet innen norsk havvind, trenger vi spisskompetansen til leverandører fra alle deler av verdikjeden, hele veien fra produksjon og inspeksjon til vedlikehold og drift. 


Foto: Ørsted

Starten på det som vil bli en ny norsk fornybarnæring rykker stadig nærmere. Norge har ambisjoner om å bli en ledende nasjon innen havvind, og målet er at produksjonen skal gå fra 0 til 30 GW innen 2040. 

Det største potensialet for utbygging av havvind i Norge vil måtte skje ved bruk av flytende vindturbiner – noe som ennå ikke er bygget ut i stor skala noe sted i verden. Det betyr at for å realisere Norges potensial innen havvind, kreves både teknologisk utvikling og innovasjon, i kombinasjon med erfaring med kostnadseffektiv utbygging og drift av vindkraft til havs.  

Kartutsnitt med havvindfeltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.
Dette er de to første havvindområdene som lyses ut fra norske myndigheter. På Utsira Nord skal det utvikles flytende havvind, og på Sørlige Nordsjø II skal det brukes bunnfaste vindturbiner. Slik representerer prosjektene både dagens og fremtidens havvindteknologi.

– Norge har et enormt potensial. Globalt sett er havvind allerede en suksesshistorie, og nå kan det samme skje her. Som et skandinavisk, langsiktig partnerskap mellom fornybarselskaper, vil vi jobbe dedikert for å få dette til, sier prosjektdirektør for Sørlige Nordsjø II, Jocelyn Dobson. 

– Vi mener alvor med satsingen, og vi har det som trengs for å realisere prosjektene. Vi er trygge på at vi skal få det til, sier Blåvinges prosjektdirektør for Utsira Nord, Jon Kippenes.


Viktig leverandørstrategi

Ikke bare er prosjektene de første i sitt slag og skala i Norge, men utbyggingene skal gi grobunn for noe mer: Forventningen er at måten disse feltene utvikles på, skal kunne løfte norske leverandører og være starten på en konkurransedyktig norsk havvindindustri.

– Det å bygge opp leverandørkjedene er viktig både for oss i partnerskapet og for Norge som havvindnasjon. Vi har inngått samarbeidsavtaler med leverandører langs store deler av  kysten for å bidra til innovasjon og kompetanseheving hos norske leverandører , sier Kippenes. 

Utsira Nord

På Utsira Nord skal det utvikles flytende havvind. Flytende havvind er bare i startgropen, teknologisk og kostnadsmessig. Samtidig er det også innen flytende havvind at vi her i Norge kanskje har aller størst potensial - med egnede havområder, offshore kompetanse og svært gode vindressurser.

– På verdensbasis er det bygget ut svært lite flytende havvind. Dette er konsepter og løsninger som på mange måter er i testfasen. Hvilke teknologier som blir dominerende, er vanskelig å si med sikkerhet, sier Kippenes.

Det eneste vi kan være ganske sikre på, er at den delen av havvindindustrien som fokuserer på flytende vindturbiner, kommer til å oppleve en lignende utvikling med betydelig kostnadsreduksjon som man har sett innen bunnfaste installasjoner de siste 10-15 årene. 

For Blåvinge er det derfor viktig å samarbeide med ledende leverandører som er best rigget til å dekke de ulike delene av et havvindprosjekt, og at vi sammen skal jobbe for teknologiutvikling, kostnadsreduksjoner og senke risiko, forteller Kippenes.

Blåvinges prosjektdirektører JoJon Kippenes
Blåvinges prosjektdirektører Jocelyn Dobson og Jon Kippenes

– Vi mener at vår samarbeidsorienterte tilnærming til leverandørene er ett av våre fortrinn på Utsira Nord, sier Kippenes.

– Et annet er erfaringen som Fred. Olsen Seawind og Ørsted har fra å ha vært med på å drive teknologiutviklingen og kostnadsreduksjonene i bunnfast havvind de siste tiårene.

Nå vil Blåvinge være med på å skape den samme utviklingen innen flytende havvind, og vi er allerede med på å forme de største flytende havvindprosjektene som er under planlegging i Europa.

Som del av skotske myndigheters planer om en storstilt utbygging av havvind de neste årene, har Blåvinge-partnerne Fred. Olsen Seawind og Ørsted blitt tildelt kontrakter for å utvikle flytende havvind i Skottland på henholdsvis 800 MW og 1 GW. 

 • Hva er flytende havvind? 
  Flytende havvind er en teknologi som gjør det mulig å plassere vindturbiner i områder der konvensjonelle, bunnfaste havvindturbiner ikke kan brukes, fordi det er for dypt. Turbinene er montert på flytende fundamenter som kan bevege seg med bølgene, forankret til havbunnen.
 • Hva er potensialet for flytende havvind?
  Omtrent 80 prosent av områdene som egner seg for vindkraftproduksjon til havs, ligger i havområder med så dypt vann at vindturbinene må være flytende. Flytende havvind gir oss derfor muligheten til å utnytte mer vindressurser på havet, og innebærer et stort potensial for å forsyne verden med mer ren energi. Ofte er det slik at jo lenger ut fra kysten du kommer, desto høyere hastighet har vinden. Dermed kan kraften også produseres mer effektivt, ettersom hver vindturbin kan produsere mer. 
 • Hva er utfordringene med flytende havvind?
  Flytende havvind er teknologisk komplisert fordi vindturbinene og de flytende strukturene de står på, skal tåle høye bølger, sterke vindkast og slitasje over tid, samtidig som de må være stabile for å være effektive. Dette gjør at kostnadene for flytende havvind foreløpig er langt høyere enn for bunnfast havvind, men der vil det skje mye de neste årene slik at kostnadene reduseres. 

Sørlige Nordsjø II

På Sørlige Nordsjø II skal vindturbinene være bunnfaste. 

Dette er en teknologi og industri som over de siste årene har vokst enormt, og der Blåvinges partnere har vært ledende i den globale utviklingen i lang tid. 

Derfor har vi verdensledende ekspertise på utvikling, konstruksjon, drift og vedlikehold av bunnfaste vindparker til en konkurransedyktig pris.

– Erfaring og trygghet til å navigere i prosjekter med mye usikkerhet, er noe av det som skal til for å levere, mener prosjektdirektør Jocelyn Dobson. 

– Det er ingen som kan matche vår erfaring fra utvikling, bygging og drift innen havvind og det å føre kraften til land. Det samme gjelder vår spisskompetanse på norske landbaserte kraftanlegg, sier Dobson.


Bunnfast havvind


 • Bunnfast havvind er vindturbiner med understell eller fundamenter som er festet til havbunnen. Denne formen for havvind kan dermed kun brukes i havområder inntil en viss dybde. Med en dybde på 60 meter, er Sørlige Nordsjø II blant verdens dypeste bunnfaste havvindprosjekter.

 • Havvind fra bunnfaste turbiner dominerer dagens havvindindustri, men det er ikke mange år siden også dette var en umoden og kostbar form for kraftproduksjon. 

 • På grunn av den enorme økningen i etterspørsel etter fornybar energi og at stadig flere land har åpnet opp havområder for vindkraftutbygging, har teknologi- og kostnadsutviklingen gått raskt. 

 • På ti år har kostnadene i bunnfast havvind gått ned med 60-70 prosent, og én enkelt vindturbin i dag kan produsere mange ganger så mye energi som for ti år siden.