Godt utgangspunkt for å identifisere havvindområder med lite konflikt

-Vi er glade for at NVE og Regjeringen holder tempo, men samtidig vektlegger betydningen av å ta hensyn til dem som blir berørt av havvindutbyggingene, sier Christian Sjødin, prosjektdirektør i Blåvinge. 

På en pressekonferanse i dag, anbefaler NVE at 20 nye områder utredes for mulig utbygging av havvind. NVE er opptatt av sameksistens, tidlig involvering og lavt konfliktnivå, noe som stemmer godt overens med utbyggingfilosofien i Blåvinge;

- Det er viktig at de identifiserte områdene er dem med færrest interessekonflikter. Videre utredninger vil gi nye, viktige svar. Og det må være gode prosesser med fiskeriorganisasjonene og andre interessenter for å finne de beste områdene for vellykket utbygging, sameksistens, ny kraft og industriutvikling,  sier Christian Sjødin.

Sjødin mener at NVEs arbeidsform med en bredt forankret direktoratsgruppe gir et bra utgangspunkt for sameksistens;

- Det haster med å etablere ny fornybar energiproduksjon. Men, vi vil ikke lykkes med havvind i Norge uten tett dialog med andre interesser og berørte lokalsamfunn. Denne energi- og industrisatsingen må ikke grunnstøte fordi en ikke har klart å oppnå aksept fra dem som blir berørt, sier han. 

Utbygging av norsk havvind er også utvikling av en norsk havvindindustri. Blåvinge ønsker å bidra til en sterk, norsk leverandørindustri og et norsk innovasjons- og kompetansemiljø for havvind. Blåvinge har allerede inngått samarbeidsavtaler med en rekke sentrale leverandører for å sørge for tidlig involvering og teknologiutvikling.

-Vi i Blåvinge har folk som sitter klare til å vurdere relevante områder, og vi har ambisjoner om å søke på gode og velegnede arealer som kommer. Dette er et spennende grunnlag, med ulike typer områder. Inspirerende at direktoratsgruppen anbefaler solide utvidelser i både Sørlige Nordsjø og Utsira Nord, sier Christian Sjødin.

Blåvinge er et langsiktig samarbeid der tre ledende selskaper kombinerer erfaring og kompetanse; Ørsted er verdens desidert største havvindutbygger, Hafslund er et av Norges største energikonsern og Fred. Olsen &co er en pioner i norsk industrihistorie.

 
For mer informasjon, kontakt Kristoffer Stabrun, Blåvinge Kommunikasjon, +47 415 25 471